Χρηστικά

Αποκαλύπτονται οι βασικοί μέτοχοι!


Στο φώς τα πλήρη στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων όλων των εταιριών από τον Ιανουάριο του 2019

Αποκαλύπτονται οι βασικοί μέτοχοι των εταιρειών από τον Ιανουάριο, καθώς πλέον τα πλήρη στοιχεία τους θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδική εφαρμογή στην Εφορία.

Πρόκειται για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στο οποίο θα καταχωρούνται τα  πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικούς ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους κ.λπ.) που βρίσκονται πίσω από Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Τερματίζεται έτσι το καθεστώς των ανωνύμων μετόχων, που ήταν ένας σοβαρός λόγος αδιαφάνειας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και διευκόλυνσης του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Πρόσβαση στο Μητρώο θα έχουν η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρίς κανένα περιορισμό, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Σε περίπτωση, μη καταχώρηση των στοιχείων κάποιου προσώπου που συμμετέχει σε εταιρεία, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, αλλά και στέρηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Αναλυτικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4548/2018,ο οποίος εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών, μετά από 99 χρόνια, δεδομένου ότι ο νέος νόμος καταργεί τον νόμο 2190/1920!

Εκτός από τα διαδικαστικά της λειτουργίας των Α.Ε. οι διατάξεις που περιέχει νέος νόμος, συμβάλουν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας και της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, το  Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το Κεντρικό αυτό Μητρώο θα πρέπει να συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (κάθε Ανώνυμης Εταιρίας, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμης – Ετερόρρυθμης Εταιρίας κ.λπ.). Η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να διαθέτει στο νέο αυτό Μητρώο όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο που τηρεί, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Το Μητρώο αυτό θα πρέπει επίσης να τροφοδοτείται με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους (ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους κ.λπ.) όλων των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Το ειδικό αυτό μητρώο θα πρέπει να τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, και να καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΑΧΙSnet. Η καταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Το Κεντρικό Μητρώο θα συνδέεται επίσης:

  • Με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο θα διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
  • Με τα Αποθετήρια Τίτλων.
  • Με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών και οι υπηρεσίες κάθε άλλου φορέα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τη Γ.Γ.Π.Σ. και να παρέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τροφοδότηση του Κεντρικού Μητρώου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα