Επιχειρήσεις

Premia: Από 2,7% έως 3,1% το εύρος απόδοσης του ομολογιακού δανείου


Από 2,7% έως 3,1% θα είναι το εύρος για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties. Η δημόσια εγγραφή για το κοινό ομολογιακό δάνειο, που θα έχει διάρκεια πέντε ετών, ξεκινά αύριο 19 Ιανουαρίου και λήγει στις 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, η χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η Premia Properties:

To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7 Ιανουαρίου

"την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία συνολικού ποσού έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του ΚΟΔ,(τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου , με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

 τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο από 13.01.2022 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Περαιτέρω, το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του κατωτέρω εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Aιτήσεις Kάλυψης, είναι το ακόλουθο: Κατώτατο εύρος 2,70%, Ανώτατο εύρος 3,10%.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς".

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα