Χρηστικά

Τα νέα κριτήρια των φορολογικών ελέγχων!


Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή για την επιλογή των φορολογουμένων που θα ελεγχθούν το 2022

Με νέα κριτήρια θα επιλέξει η ΑΑΔΕ τις χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, που θα περάσει φέτος από κόσκινο επεκτείνοντας τους ελέγχους σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό προκύπτει από τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, (Α 1071/30-05-2022), με την οποία δίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων, όπως και τα κριτήρια επιλογής των ελεγχόμενων υποθέσεων.

Η απόφαση, αφού υπενθυμίζει ότι το 2022 θα διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, τονίζει πως από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Επίσης, από τις υποθέσεις αυτές, τουλάχιστον το 75% των ελέγχων, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ακόμη, πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που θα αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, θα διενεργηθούν επίσης επιπλέον 2.500 έλεγχοι οι οποίοι θα αφορούν στη φορολογία κεφαλαίου.

Τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων

Αναφορικά με τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα εφαρμόζουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Οι αξιολογημένες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, κατά κατηγορία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων.

Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2022.

Στα όρια της παραγραφής

Οι έλεγχοι που αφορούν σε υποθέσεις με υπόχρεους που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, κατά την τελευταία τριετία θα επεκτείνονται και στα δύο προηγούμενα έτη, δηλαδή, θα καλύπτουν την τελευταία πενταετία, που είναι εντός της προθεσμίας παραγραφής.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν τις χρήσεις 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων.

Σημειώνεται πως οι υποθέσεις του 2015 και προηγουμένων ετών, έχουν παραγραφεί, λόγω παρέλευσης πενταετίας, αλλά παραμένουν ανοιχτές ή «ανοίγουν» όταν βρεθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

Έλεγχοι και εκτός λίστας

Συγχρόνως η απόφαση του κ. Πιτσιλή, τονίζει, πως ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο:

  1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
  2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
  3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
  4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
  5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
  6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis.
  7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε..
  8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
  9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
  10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, άλλου κράτους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα