Χρηστικά

Νέες μη επιστρεπτέες ενισχύσεις σε μικρομεσαίους!


Οι δικαιούχοι, οι ημερομηνίες κλειδιά, οι ενισχυόμενες επενδύσεις και τα τρία προγράμματα επιλογής των ενδιαφερόμενων

Την καταβολή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση, προβλέπει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο άνοιξε τις «πύλες» του και περιμένει τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Ήδη τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

Η δράση, που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε:

 • ηλεκτρονικές πληρωμές,
 • ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
 • εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης,
 • συστήματα τηλεργασίας,
 • επιχειρηματική αναλυτική,
 • αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων,
 • υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής,
 • τεχνητή νοημοσύνη,
 • διαδίκτυο των πραγμάτων,
 • παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση,
 • συστήματα κυβερνοασφάλειας,
 • υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους,
 • υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων,
 • αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν και συγκεκριμένα:

 • Στην 1η κατηγορία εντάσσονται οι ΜμΕ με έως 10 εργαζόμενους.
 • Στη 2η κατηγορία εντάσσονται οι ΜμΕ με 10 – 25 εργαζόμενους.
 • Στην 3η κατηγορία εντάσσονται οι ΜμΕ με 25 -40 εργαζόμενους.
 • Στην 4η κατηγορία εντάσσονται οι ΜμΕ με 40 -250 εργαζόμενους.

Οι προθεσμίες

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι:
Για τις ΜμΕ Κατηγορίας 1, οι αιτήσεις  χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022. 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.
Για τις κατηγορίες 2, 3 και 4, οι αιτήσεις χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Τρία προγράμματα επιλογής

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά ή αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:
Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE». Είναι ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), που θα διατεθούν για την απόκτηση – μέσω αγοράς ή μίσθωσης – νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.
Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Είναι προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.
Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές». Το ύψος του είναι 165 εκατ. ευρώ και θα ενισχύσει την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα