Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αυξημένα κέρδη στο γ' τρίμηνο και στο 9μηνο


Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα γ' τριμήνου και 9μήνου εμφάνισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 28.3% στο γ' τρίμηνο, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ήταν+26,7%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 87,5%.

Στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων συνέβαλε η σταδιακή λειτουργία του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα, του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 330 MW.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου.

Για τις αμέσως επόμενες περιόδους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένει σημαντική ενίσχυση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια της έναρξης πλήρους λειτουργίας του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα, η οποία σηματοδοτεί μια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά περίπου 35% και αναμένεται να έχει μία αντίστοιχη θετική συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία (σε ετησιοποιημένη βάση).

Επίσης, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εμπορική λειτουργία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και μαζί με τα λοιπά έργα του τομέα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων Ηπείρου, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο) θα ενισχύσουν περαιτέρω τις επιδόσεις του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τα αποτελέσματα τριμήνου

Αναλυτικότερα, το τρίτο τρίμηνο του έτους τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 63,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, σε συνέχεια της αυξημένης κατά 28,4% παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και της περαιτέρω θετικής συνεισφοράς από την έναρξη λειτουργίας της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, καθώς και της δραστηριότητας της κατασκευής.

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το 3ο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 49,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,0 εκατ. ευρώ τηνω αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

 Στο 9μηνο

Σε επίπεδο Εννεαμήνου, η ισχυρή απόδοση κατά το τρίτο τρίμηνο υπερκάλυψε την χαμηλότερη απόδοση του Α’ Εξαμήνου (9,7% μείωση της παραγωγής), με την συνολική παραγωγή ενέργειας κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2023 να αυξάνεται κατά 2,3% έναντι του Εννεάμηνου του 2022.

Τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 235,9 εκατ. ευρώ, έναντι 218,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ διαμορφώθηκαν σε 173,1 εκατ. ευρώ έναντι 175,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022. Παράλληλα διατηρήθηκε η αυξητική τάση στα έσοδα από άλλες δραστηριότητες (διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτρονικό εισιτήριο και κατασκευή).

H προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (adj. EBITDA) για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 124,5 εκατ. ευρώ έναντι 126,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το Εννεάμηνο του 2022 είχε διαμορφωθεί σε 105,6 εκατ., επιβαρυνόμενη με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 20,9 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, έναντι λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) 123,6 εκατ. ευρώ για το 2023.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια κυρίως της ενσωμάτωσης δανείων σχετιζόμενων με το έργο του Καφηρέα.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε 4,2% (έναντι 3,9% για το 2022), ενώ το 78% του συνολικού δανεισμού έχει είτε σταθερό επιτόκιο είτε είναι αντισταθμισμένο με παράγωγα υποστηρίζοντας την κερδοφορία στο τρέχον επιτοκιακό περιβάλλον. Τέλος το 74% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική εταιρεία (non-recourse debt).

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 54,6 εκατ. ευρώ έναντι 50,8 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος του Εννεαμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 41,9 εκατ. ευρώ έναντι 53,1 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο του 2023 έχουν επηρεαστεί από τις αυξημένες δαπάνες για χρηματοοικονομικά και αποσβέσεις σχετικά με το έργο του Καφηρέα, το οποίο έχει λειτουργήσει για ένα μικρό μόνο μέρος της περιόδου. Με την πλήρη λειτουργία του έργου και την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται ενίσχυση και σε επίπεδο καθαρών κερδών.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 113,9 εκατ. ευρώ για το Εννεάμηνο του 2023 (58,9 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο), ενώ οι συνολικές επενδύσεις (capex) ανήλθαν σε 178,0 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενες σχεδόν αποκλειστικά με τις νέες επενδύσεις της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έγινε και η πληρωμή του μερίσματος προς τους μετόχους για το έτος 2022 συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός και οι επενδύσεις

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/09/2023 διαμορφώθηκε σε € 844,4 εκατ. έναντι € 669,3 εκατ. την 31/12/2022, σε συνέχεια των επενδύσεων αλλά και των επιστροφών αξίας στους μετόχους (μέρισμα).

Όσον αφορά την ρευστότητα, το ποσό χρηματικών διαθεσίμων που δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή δέσμευσης πέραν των δεσμεύσεων που συνδέονται με τον δανεισμό ανέρχεται σε 402,2 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας την αδιάληπτη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος.

Ο συντελεστής μόχλευσης (net debt/adj. EBITDA) κατά το τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε 5.2x παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου παρά τις δαπάνες επενδύσεων αλλά και της επιστροφής μετρητών στους μετόχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως το τέλος του Εννεαμήνου 2023 είχε επενδυθεί σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων για το έργο του Καφηρέα, με το έργο να έχει μια μικρή μόνο συνεισφορά στα έσοδα για το σύνολο το Ενιαμήνου του 2023. Με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του έργου ο συντελεστής μόχλευσης αναμένεται να ομαλοποιηθεί.

Μεσοπρόθεσμα, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Ακόμη, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW, ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τις συνθήκες τις αγοράς νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα