Χρηστικά

Χωρίς φόρο οι χρηματικές γονικές παροχές - Πόσο μειώνεται η προκαταβολή φόρου


Το ποσό της δωρεάς εξακολουθεί να αποτελεί τεκμήριο για τον γονέα

Αφορολόγητες θα είναι οι δωρεές χρημάτων από γονείς σε παιδιά, προκειμένου να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, αλλά το ποσό της δωρεάς θα εξακολουθήσει αποτελεί τεκμήριο για τους γονείς.

Αυτό προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, με το οποίο παράλληλα μειώνεται ή μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για τις πληττόμενες  επιχειρήσεις. 

Αναλυτικότερα, δίνεται κίνητρο στους νέους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, με τη "χορηγία" των γονιών τους. Με την προωθούμενη διάταξη το χρηματικό ποσό της δωρεάς από γονείς σε παιδιά, θα είναι αφορολόγητο, όταν είναι έως 150.000 ευρώ, ενώ για το ποσό από 150.000 έως και 300.000 ευρώ, θα είναι 1%.

Σήμερα ο φόρος επί των χρηματικών δωρεών είναι 10%, ώστε να μην χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του πόθεν έσχες. Με τον μηδενισμό ή τη μείωση του φόρου, μια δωρεά από γονείς σε παιδιά ύψους 150.000 ευρώ, η οποία σήμερα έχει φόρο 15.000 ευρώ, πλέον με την ισχύ των νέων διατάξεων θα έχει μηδενικό φόρο.

Αν το ποσό είναι 200.000 ευρώ, ο φόρος θα είναι 500 ευρώ ή 1% επί των 50.000 ευρώ.Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της αγοράς ακινήτων, παρέχοντας κίνητρα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι το ποσό της χρηματικής δωρεάς θα είναι αφορολόγητο, αλλά θα εξακολουθήσει να αποτελεί τεκμήριο για τον γονέα, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει ότι το από προέρχεται από αποταμιεύσεις των προηγούμενων ετών και από δηλωθέντα εισοδήματα.

Μείωση προκαταβολής φόρου

Μηδενίζεται ή μειώνεται η προκαταβολή του φόρου για πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

  • Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.
  • Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.
  • Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.
  • Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται υπόψη:

  1. Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  2. Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και  η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.

Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Επιχειρήσεις

Το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος θα μηδενιστεί για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο: 
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των παραπάνω εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ρυθμίσεις αυτές, έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

Οι μειώσεις στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος δεν θα εφαρμόζονται για νέα νομικά πρόσωπα ή νέες νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκονται στην πρώτη τριετία λειτουργίας τους.

Επίσης, δεν θα εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που το 2019 απέκτησαν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις φορολογουμένων η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη την μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων τριών εδαφίων οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών, οι οποίες εντάσσονται φέτος στην πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής προκαταβολής φόρου.

Αντίθετα, χωρίς καμία μείωση, θα καταβάλουν και φέτος την προκαταβολή φόρου εισοδήματος τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Για τους φορολογούμενους αυτούς δηλαδή ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδήματος παραμένει στο 100%. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή υπάγονται και περιπτώσεις ατομικών εμπορικών και αγροτικών επιχειρήσεων που εμφάνισαν το 2019 ζημίες οπότε τα φορολογητέα εισοδήματά τους προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια.

Σε κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο θα επωφεληθεί της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, θα επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που θα έχει επωφεληθεί.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα